NME in de klas

Met de materiaalpakketten, leskisten en excursies kunnen de leerkrachten simpel de (levende) natuur zelf gebruiken in het onderwijsprogramma. Iedere onderwijsactiviteit wordt, zo nodig, ondersteund met een leerkrachtenboekje met achtergrondinformatie, lessuggesties en werkbladen.

 

Convenant

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een convenant afgesloten met de schoolbesturen uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Alle basisscholen hebben daarbij recht op een beperkt aantal NME producten, naar gelang het aantal groepen, bestaande uit excursies, leskisten en/of materiaalpakketten. Scholen betalen per leerling een bedrag en de gemeente vult dat verder aan. De gemeente betaalt in verhouding ongeveer 2/3 van de kosten en de scholen 1/3. Voor de uitvoering van het convenant is Stichting Vogelpark Avifauna verantwoordelijk en in deze hoedanigheid mede ondertekenaar van het convenant. Het Wellantcollege zal een rol spelen bij de samenstelling van het aanbod. Daarom heeft ook het Wellantcollege een handtekening onder het convenant gezet. 

 

NME coördinator

De coördinator draagt zorg voor coördinatie van de natuur- en milieueducatie op school en is daarmee de contactpersoon voor het NME-team van Stichting Vogelpark Avifauna. Per onderwijslocatie is er één coördinator aanwezig. Is er tijdelijk geen coördinator, dan neemt de locatiemanager de taken waar. 

 

NME werkgroep

De NME werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen uit de betrokken gemeenten, als ook met vertegenwoordiging van de betrokken ambtenaren uit deze gemeenten. Zij hebben als taak te adviseren bij de uitvoering en de evaluatie van het NME programma, maar daarnaast heeft deze groep ook een rol bij de beleidsvorming rondom de NME.

 

Aanvraagregeling

Scholen mogen één  product aanvragen voor elke groep. Elke groep mag een excursie, leskist of materiaalpakket kiezen. Wanneer de school bestaat uit 8 groepen mogen er dus 8 producten aangevraagd worden. Dat mogen dus ook 8 excursies zijn of 8 leskisten, et cetera. Er zijn extra excursies ontwikkeld om te voorkomen dat er scholen zijn die niet meer op excursie kunnen. Na de aanvraagperiode wordt de keuzevrijheid opnieuw geëvalueerd met de NME werkgroep om dan te bepalen of de keuzevrijheid wordt voortgezet of dat er teruggegaan wordt naar een vaste structuur. 

 

Aanvraagperiode & verwerking

De inschrijfperiode loopt dit schooljaar van 1 juli t/m 16 juli en de eerste week van het aankomende schooljaar (t/m 5 september, 2021). Begin september ontvangen de coördinatoren het definitieve NME rooster voor het schooljaar 2021-2022.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Wijzigingen en extra aanvragen kunnen in de maand na de inschrijfperiode nog doorgegeven worden (t/m 3 oktober). Wanneer men in de loop van het jaar nog een extra aanvraag wil doen, dan is dit mogelijk tegen betaling. Hierna ontvangt de NME-coördinator een nieuw rooster. 

  • Kantoor- / postadres
  • Stuyvesantlaan 23
  • 2404 XN Alphen aan den Rijn
  • Parkadres
  • Hoorn 65
  • 2404 HG Alphen aan den Rijn